UCHWAŁA NR X/88/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydowice:

1. wprowadza na terenie Gminy opłatę od posiadania psów

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne ustala się w wysokości:

- 20,00 zł od jednego psa

- 40,00 zł od każdego następnego psa.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

4. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice faktu wejścia w posiadanie psa w terminie 14 dni od tego zaistnienia podając dane określone w formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

 
Załącznik do Uchwały Nr X/88/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

ZGŁOSZENIE POSIADANIA PSA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.11.2011 10:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.11.2011 10:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 179