UCHWAŁA NR X/87/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydowice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa i określa inkasentów.

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Zebrzydowice w wysokości 16,00 zł z tytułu sprzedaży z jednego wyznaczonego stanowiska.

2. Z tytułu sprzedaży w przypadku przekroczenia wyznaczonego stanowiska - za każde dodatkowo zajęte stanowisko lub jego część wielokrotność stawki dziennej.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. W dni robocze pobór opłaty targowej powierza się inkasentom w osobie Pani Grażyny Janik, Pani Katarzyny Koch - Wieczorek, Pani Bożeny Goławskiej lub Pani Anny Hirsz.

3. W soboty należy dokonywać wpłaty opłaty targowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Zebrzydowicach na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.11.2011 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.11.2011 10:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 198