UCHWAŁA NR X/85/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej stanowiące pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.) .

§ 2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego - 100 tys. Euro.

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie nowo uruchomionej działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej.

2. Przez nowo uruchomioną działalność gospodarczą rozumie się działalność gospodarczą podjętą na terenie Gminy Zebrzydowice przez podmiot, który w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadził działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. Za nowo uruchomioną działalność gospodarczą nie uważa się przypadków, gdy działalność gospodarcza podejmowana jest w następstwie zmiany właściciela lub zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także zmiany firmy.

§ 4. Zwolnienie stosowane jest poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego.

§ 5. Zwolnienie przysługuje na okres:

1) 1 roku podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 5 pracowników

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;

2) 2 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej

b) zatrudnią minimum 15 pracowników,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;

3) 3 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 25 pracowników,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna.

§ 6. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i oddane do użytkowania budynki lub ich części, służące prowadzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części i przyznawane jest:

1) na okres 6 miesięcy, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 10 pracowników przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 3 lat;

2) na okres 1 roku, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 20 pracowników przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 4 lat;

3) na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 30 pracowników przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 5 lat.

§ 7. Uchwały nie stosuje się do udzielania pomocy przedsiębiorcom, którzy zalegają z płatnościami na rzecz Gminy Zebrzydowice.

§ 8. Podatnicy, ubiegający się o prawo do zwolnień, o których mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani są do złożenia:

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości, wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz deklaracji ZUS-DRA

3) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe oraz informacji o każdej innej niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielone niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości,

4) oświadczenia, iż podatnik ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004 r.) .

§ 9. Podatnicy, korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia roku podatkowego do złożenia według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz deklaracje ZUS-DRA,

3) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi udzielone zostało niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości,

4) oświadczenie w formie pisemnej, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.11.2011 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.11.2011 10:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 198