UCHWAŁA NR X/84/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki stanowiące własność mienia komunalnego gminy za wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w dzierżawę na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości lub poddzierżawionych osobom trzecim.

2. Cmentarze komunalne, kapliczki i krzyże przydrożne.

3. Piwnice w budynkach mieszkalnych za wyjątkiem pomieszczeń zajętych na garaże, pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

4. Strychy w budynkach mieszkalnych, za wyjątkiem zajętych na cele mieszkalne lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Grunty stanowiące własność mienia komunalnego gminy za wyjątkiem gruntów oddanych w dzierżawę.

6. Grunty i budowle stanowiące własność mienia komunalnego gminy oddane w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - sportowe za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

7. Budowle i budynki lub ich części stanowiące własność mienia komunalnego wykorzystywane bezpośrednio do poboru i uzdatniania wody pitnej, oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

8. Pozostałe grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- drogi (oznaczone symbolem - dr)

- rowy (oznaczone symbolem - W)

- tereny różne (oznaczone symbolem - Tr ) zajęte pod pasy drogi granicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r..

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.11.2011 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.11.2011 10:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 204