UCHWAŁA NR X/83/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości wg załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków transportowych wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r..

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

1) Od 1 m2 gruntów:

a/    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,84
b/ pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,33
c/ pozostałych 0,27
d/ pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,10
e/ pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,27

2) Od budynków lub ich części:

a/    od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,59
b/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,94
c/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45
d/ od budynków pozostałych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,56
e/ od budynków pozostałych zajętych na garaże wolnostojące - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,90
f/ od budynków pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,56
g/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od - 1 m2 powierzchni użytkowej 10,24

3) Od budowli 2% 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Ustala się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie Powyżej 9 ton mniej niż 12 ton
- samochody posiadające katalizatory spalin bez względu na rok produkcji 295,00 zł 590,00 zł 824,00 zł
- samochody wyprodukowane po roku 2000 345,00 zł 706,00 zł 944,00 zł
- samochody wyprodukowane w latach 1991-2000 włącznie 471,00 zł 824,00 zł 1062,00 zł
- samochody wyprodukowane do roku 1990 włącznie 590,00 zł 1062,00 zł 1296,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach dwie osie
Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
  Stawka podatku w złotych
12 15 1.413,00 1.649,00
15   1.532,00 1.767,00
  trzy osie
  Stawka podatku w złotych
12 19 1.296,00 1.413,00
19 23 1.413,00 1.649,00
23   1.532,00 1.886,00
  cztery osie i więcej
  Stawka podatku w złotych
12 27 1.532,00 1.886,00
27 29 1.767,00 2.122,00
29   2.003,00 2.889,00

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika Ciągniki wyprodukowane
do roku 1995 włącznie od 1996 do 2005 włącznie po roku 2005
- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton 1062,00 zł 943,00 zł 824,00 zł
- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 1.415,00 zł 1.296,00 zł 1.179,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Dwie osie
Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatycznel ub zawieszenie uznane za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
  Stawka podatku w złotych
12 25 824,00 1.062,00
25 31 1.296,00 1.532,00
31   1.709,00 2.283,00
  Trzy osie
  Stawka podatku w złotych
12 40 1.474,00 2.062,00
40   2.062,00 2.953,00

3) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 354,00 zł

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Jedna oś
Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
  Stawka podatku w złotych
12 25 471,00 590,00
25   649,00 766,00
  Dwie osie
  Stawka podatku w złotych
12 28 354,00 590,00
28 33 766,00 1001,00
33 37 1062,00 1532,00
37 38 1649,00 2003,00
38   2062,00 2122,00
  Trzy osie
  Stawka podatku w złotych
12 38 908,00 1148,00
38   1179,00 1532,00

5)

Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc
- wyprodukowanych po roku 2000 824,00 1649,00
- wyprodukowanych w latach 1991-2000 włącznie 943,00 1767,00
- wyprodukowanych do roku 1990 włącznie 1062,00 1886,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.11.2011 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.11.2011 10:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 169