Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej.

Program na rok 2004.


W s t ę p.

Przemiany w życiu społecznym ,w którym uczestniczymy, stawiają przed samorządem wiele nowych i ważnych zadań. Są wśród nich także zadania związane z funkcjonowaniem środowiska lokalnego. W sferze społecznej środowisko to pełni fundamentalne role wychowawcze i socjalizacyjne. Do głównych podejmowanych zadań w tym należy między innymi: organizowanie życia społecznego i środowiskowego działania. Rozumiemy przez to proces rozwijania wiedzy i umiejętności, docieranie do miejscowych zasobów i sił, odkrywanie pozytywnych czynników środowiska, aktywności, która łączy osoby i grupy we wspólnym działaniu na rzecz realizacji określonych potrzeb lokalnych.

Nowe regulacje prawne w zakresie pomocy społecznej, wprowadzenie nowego ustroju prawnego oraz przypisanie zadań z zakresu opieki społecznej samorządowi terytorialnemu spowodowało decentralizację w sferze polityki społecznej. Nastąpiło bowiem znaczne przeniesienie ciężaru organizacji świadczeń pomocy społecznej z państwa na organy samorządowe. Wynika to z tego, iż na poziomie gminy możliwe jest pełniejsze rozpoznanie potrzeb środowiska i w związku z tym lepszy dobór skutecznych metod ich zaspokojenia. Daje to szansę na stworzenie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie.

Podstawowe znaczenie dla powodzenia podejmowanych działań z zakresu pomocy społecznej ma powszechna i społeczna ich akceptacja oraz możliwości finansowe gminy w podziale na zadania własne i zlecone.

Istotnym problemem w naszej gminie jest sytuacja osób bezdomnych. Szczególnej opieki wymagają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Część z nich nie ma należytego wsparcia w rodzinie. Przyczyną tego jest niejednokrotnie brak wiedzy o chorobie, jej objawach i sposobach leczenia. Czasem wśród najbliższych członków rodziny budzi się sprzeciw, wstyd i zakłopotanie. Rodzina zatem ma poczucie osamotnienia, zamyka się, izoluje od społeczeństwa, od którego nie ma zapewnionego wsparcia. Osoby samotne, ze schorzeniami psychicznymi, wymagające specjalistycznego leczenia, na które same nie wyrażają zgody, zostają faktycznie zdane na siebie i nie mają zapewnionej prawidłowej egzystencji.

Do negatywnych zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie rodzin w gminie należy również zaliczyć bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Problem dotyczy rodzin o niskim statusie materialnym /w tym wielodzietnych i niepełnych/, o zaburzonych relacjach małżeńskich, o niskiej świadomości wychowawczej, osób młodych zakładających rodziny, rodziców uzależnionych.

Społecznym skutkiem występowania tego zjawiska są konflikty rodzinne, przemoc i agresja, problemy w nauce, słaby start edukacyjny, wzrost przestępczości dzieci i młodzieży, przenoszenie złych wzorców na bieżące i przyszłe zachowania ludzi młodych.

W związku z pogłębiającym się bezrobociem i ubóstwem poszerza się krąg rodzin żyjących na granicy ubóstwa.

W ostatnim czasie obserwuje się niestety intensyfikację tego zjawiska.

W ostatnich latach obserwuje się także wzrost liczby osób bezdomnych, co wiąże się ze wspomnianym już bezrobociem, ubóstwem /nie opłacanie należności czynszowych powoduje sądowe nakazy eksmisji/, ale także ma podłoże patologiczne.

Gmina posiada obecnie 5 lokali socjalnych przeznaczonych dla rodzin i osób najuboższych, którzy własnym staraniem nie są wstanie zapewnić sobie lokum. Ilość tych mieszkań jest niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 27 z 27 października 1996r. poz. 593 z późn. zm./ nakłada na gminy obowiązek rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Trzeźwość uznano jako:

"...warunek moralnego i materialnego dobra Narodu ...".

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. Obowiązujące od 29 grudnia 1996r. zapisy nakładają na samorząd gminy szereg obowiązków - ale określają również źródła finansowania tych przedsięwzięć, stwarzając jednocześnie warunki dla kreowania lokalnych działań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej.

Zadania, o których mowa w ustawie realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, będącego częścią niniejszej strategii.

Kolejnym zadaniem własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym, jest ochrona zdrowia . W myśl definicji Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to stan pozytywnego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności. Za niezbędne należy uznać zatem określenie priorytetowych obszarów działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Zebrzydowice. Działania te zostały zawarte w gminnym programie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia będącego częścią niniejszej Strategii. Program w założeniu ma stanowić uzupełnienie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, profilaktyki chorób krążenia, nowotworów i chorób cywilizacyjnych.

Polityka socjalna gminy.

W tym obszarze, w ramach realizacji ustawowych zadań własnych i zleconych szczególną uwagę należy zwrócić na:

 1. Pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem bezrobocia poprzez:.

  1) Wspieranie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i niepełnych w ramach różnych form pomocy opieki społecznej.

  2) Wspieranie i udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w celu znalezienia pracy poprzez:

  • organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych,
  • współudział w organizacji giełd pracy, szkoleń i warsztatów

  Działania powyższe są podejmowane przy współudziale PUP-u.

 2. Pomoc - osobom niepełnosprawnym i dotkniętym długotrwałą chorobą - ukierunkowaną na:

  1) Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych.

  2) Zapewnienie możliwości korzystania z istniejących ośrodków wsparcia, pomocy stowarzyszeń, itp., w szczególności osobom samotnym i pozbawionym pomocy.

  3) Udzielanie pomocy finansowej lub w naturze np. zaopatrzenie w opał na zimę osobom z ustaloną niepełnosprawnością i długotrwale chorym o niskich dochodach lub bez dochodu.

  4) Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i PFRON-em, w celu uzyskiwania możliwych form dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych itp.

  5) Likwidacja w miarę możliwości barier architektonicznych w instytucjach publicznych oraz pomoc w załatwianiu formalności związanych z likwidacją barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych.

 3. Wsparcie w sytuacji bezradności opiekuńczo-wychowawczej, szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych o zaburzonych relacjach małżeńskich, o niskiej świadomości wychowawczej, znajdujących się w złej kondycji finansowej, osobom uzależnionym młodym zakładającym rodziny, rodzicom uzależnionym.

  1) Zmniejszenie występowania zjawiska konfliktów rodzinnych, przemocy i agresji poprzez:

  • indywidualne rozpoznanie zjawiska w celu wzbudzenia wrażliwości społecznej,
  • udzielenie wsparcia poprzez uświadomienie zjawiska jakim jest przemoc,
  • zaoferowanie pomocy poprzez kontakt z opieką społeczną i zaoferowanie miejsca ofierze przemocy wraz z dziećmi w schronisku lub ośrodku interwencji kryzysowej,
  • wdrożenie psychoterapii dla odbudowania poczucia własnej wartości,
  • wdrożenie systemu przywracania właściwych relacji pomiędzy ofiarą przemocy a dziećmi,
  • współpraca z szkołą, policją, sądem, instytucjami wsparcia, i poradniami w celu wdrożenia systemu wczesnego reagowania na niekorzystne zjawiska,

  2) Rozwijanie profilaktyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

  3) Wspieranie startu edukacyjnego i pomoc uczniom mającym problemy w nauce i słabym.

 4. Przeciwdziałanie pogłębiającemu się ubóstwu rodzin w ramach pracy socjalnej.

  1) Zapewnienie lokali socjalnych rodzinom i osobom najuboższym, które własnym staraniem nie są wstanie zapewnić sobie lokum.

  2) Wspieranie w opłacaniu należności czynszowych, za media itp.

  3) Zapewnienie w okresie zimowym gorących posiłków oraz noclegów w pomieszczeniu wynajętym od PKP w Zebrzydowicach lub kierowanie bezdomnych do schronisk dla osób bezdomnych na terenie województwa.

  4) Pozyskanie większej ilości mieszkań socjalnych dla rodzin ubogich i eksmitowanych oraz dodatkowego pomieszczenia dla osób bezdomnych.

  5) Uruchomienie rotacyjnego lokalu dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a zagrożonych bezdomnością.

Środki

Środki na realizację powyższych zadań ujęte są w budżecie gminy na 2004 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej na rok 2004
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:06.01.2004 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:06.01.2004 15:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 107