UCHWAŁA NR VII/59/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium za 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), po uzyskaniu opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 maja 2011 roku na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Zebrzydowice postanawia:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2010 rok, sprawozdaniem finansowym za 2010 rok, opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok i informacją o stanie mienia Gminy, udzielić Wójtowi Gminy Zebrzydowice absolutorium za 2010 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium za 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:04.07.2011 06:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:04.07.2011 06:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 132