UCHWAŁA NR VII/58/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zebrzydowice postanawia:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminy Zebrzydowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:04.07.2011 06:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:04.07.2011 06:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 180