WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
ul. Księdza Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

I. Stanowisko - urzędnicze 1 etat, młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum średnie o profilu umożliwiającym podjęcie pracy w danym referacie lub wyższe o kierunku ochrona środowiska, administracja, prawo, geologia.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku.
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 6. Znajomość środowiska Windows.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, znajomość kpa, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz JRWA, Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu Cywilnego ( w sprawie dzierżaw i najmu).
 2. Komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.
 3. Nastawienie na własny rozwój.
 4. Mile widziana znajomość obsługi SEKAP
 5. Posiadanie prawa jazdy kat.B

III. Zakres wykonywanych zadań

 1. Prowadzenie rejestru mienia komunalnego, aktualizacja oraz współdziałanie z innymi referatami oraz Starostwem Powiatowym w tym zakresie.
 2. Opracowywanie i aktualizacja informacji o stanie mienia komunalnego i współdziałanie w tym zakresie z referatami: Finansów, Inwestycji, Dróg i Gospodarki Komunalnej.
 3. W zakresie najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i użyczania nieruchomości prowadzenie spraw związanych z:
  • zawieraniem nowych i aktualizacją zawartych umów dzierżawy, najmu, użyczenia itp. dotyczących gruntów i lokali,
  • przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących aktualizacji stawek czynszu i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • prowadzenie spraw związanych uzgodnieniami zjazdów ogrodzeń przyłączy mediów do działek prywatnych oraz lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych przebiegających po nieruchomościach gminnych
  • pomocą przy założeniu programów "ADRES"- elektroniczna ewidencja miejscowości, ulic i adresów, "DZIERŻAWY" oraz aktualizacji sprawozdania o ujawnianiu własności.
 4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia świadectwa - dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
  4. kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice lub do pobrania ze strony Bip),
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, świadectwa pracy ( kserokopie),
  6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  7. oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na danym stanowisku.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

Osoba zatrudniona na stanowisku młodszego referenta podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres do 3 miesięcy zakończonej egzaminem ( art.19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, (Dz.U.223, poz.1458)

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z Art.16 ustawy o pracownikach samorządowych .

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 06 lipca 2011r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat PR".
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm)

Zebrzydowice, dnia 14.06.2011r.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.06.2011 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.06.2011 14:08

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 217