WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
ul. Księdza Janusza 6
1/2 etat

I. Stanowisko - urzędnicze 1/2 etat młodszy referent (informatyk).

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym lub wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku informatyka.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo.
 4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku.
 5. Znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami.
 6. Znajomość środowiska Windows i Linux, umiejętność instalacji i konfiguracji aplikacji w systemie MS Windows XP, 2000, Vista, 7, LINUX.
 7. Znajomość pakietów biurowych Microsoft Office i OpenOffice.
 8. Umiejętność naprawy sprzętu komputerowego, diagnozowanie jego usterek.
 9. Posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 10. Prawo jazdy kat.B.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Znajomość przepisów : o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.
 4. Nastawienie na własny rozwój.

IV. Zakres wykonywanych zadań

 1. Obsługa kiosków internetowych na terenie Gminy ( PIAP-y).
 2. Wykonywanie czynności związanych z bieżącym umieszczaniem i aktualizacją informacji na stronie internetowej Gminy Zebrzydowice i BIP-ie.
 3. Administrowanie i zarządzanie sprzętem komputerowym, siecią komputerową oraz urządzeniami peryferyjnymi.
 4. Dokonywanie przeglądów i bieżącej konserwacji systemów informatycznych.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy.
 6. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
 7. Udzielanie instruktażu pracownikom z zakresu zmian oprogramowania, pomoc w jego wdrażaniu.
 8. Współpraca z poszczególnymi referatami i stanowiskami pracy.
 9. Wykonywanie - na polecenie Wójta Gminy lub bezpośredniego przełożonego innych czynności nie wymienionych w powyższym zakresie czynności.

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia świadectwa - dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata )

4) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice lub do pobrania ze strony Bip),

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, świadectwa pracy( kserokopie),

6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

7) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na danym stanowisku.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

Osoba zatrudniona na stanowisku młodszego referenta podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres do 3 miesięcy zakończonej egzaminem ( art.19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, (Dz.U.223, poz.1458)

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony na czas określony wynoszący 6 miesięcy, a po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 15 lutego 2011 r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Zebrzydowice . Na kopercie prosimy o umieszczenie numeru telefonu kontaktowego.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm)

Zebrzydowice, dnia 31.01.2011r.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: młodszy referent (informatyk) 1/2 etatu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.01.2011 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.01.2011 11:35

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 198