UCHWAŁA NR III/17/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/400/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461) , zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/400/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, w załączniku nr 1 w punkcie 2 lit. c otrzymuje brzmienie "...) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.


 
  Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/400/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:31.12.2010 19:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:31.12.2010 19:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 161