UCHWAŁA NR III/16/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. 

1. Zatwierdzić przedłożone przez Komisje Rady Gminy plany pracy.

2. Plan pracy komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, plan pracy komisji budżetowej - załącznik nr 2, plan pracy komisji społecznej - załącznik nr 3, plan pracy komisji gospodarczej - załącznik nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
  Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

 
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice na 2011 rok

MIESIĄC TEMAT
STYCZEŃ Ocena działalności finansowej Gminy za rok 2010.
LUTY Kontrola udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w 2010 roku.
MARZEC Ocena wykonania budżetu za 2010 rok i przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
KWIECIEŃ Kontrola działalności finansowej GZWiK oraz ocena wniosku o zmianę taryfy na wodę i ścieki.
MAJ Kontrola wykorzystania śrosdków finansowych przez OSP Zebrzydowice za 2010 rok.
CZERWIEC Kontrola działalności finansowej Gminnego Przedszkola Publicznego za rok 2010.
LIPIEC przerwa wakacyjna
SIERPIEŃ Kontrola wybranej inwestycji lub remontu pod względem rzeczowym i finansowym.
WRZESIEŃ Ocena działalności finansowej Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok.
PAŹDZIERNIK Zadania zlecone przez Radę Gminy.
LISTOPAD Kontrola działalności finansowej Zespołu Szkół w Zebrzydowicach za 2010 rok.
GRUDZIEŃ Kontrola wykorzystania środków budżetowych przez GKS "Morcinek" w Kaczycach.

 
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Plan pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice na 2011 rok

MIESIĄC TEMAT UWAGI
STYCZEŃ 1. Informacja o realizacji inwestycji, których zakończenie planowane było z końcem roku 2010.
2. Zapoznanie się ze stanem rzeczowym i finansowym zaawansowania inwestycji, których zakończenie ma nastąpić w I półroczu 2011 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
 
LUTY 1. Realizacja dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2010 (w tym zaległości podatkowe z lat poprzednich) .
2. Zaznajomienie się z projektem remontu Domu Ludowego w Kaczycach i budowy pawilonu sportowego w Kaczycach.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
 
MARZEC 1. Informacja o planowanych w roku 2011 remontach dróg i inwestycjach drogowych.
2. Podsumowanie Akcji "Zima".
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
wspólnie z Komisją Gospodarczą
KWIECIEŃ 1. Analiza i ocena sytuacji finansowej, plany remontowe i inwestycji Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w roku 2011.
2. Ocena realizacji budżetu za rok 2010.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
wspólnie z Komisją Gospodarczą
MAJ 1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy w I kwartale roku 2011.
2. Omówienie stanu przygotowania terenów rekreacyjnych w Gminie Zebrzydowice do sezonu letniego.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
 
CZERWIEC 1. Informacja o wydatkach (dotacjach) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych oraz instytucji kultury.
2. Omówienie planowanych podczas wakacji remontów placówek oświatowych, pracach związanych z przebudową dachu przedszkola w Kończycach Małych oraz rewitalizacji "Starej szkoły".
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
 
LIPIEC przerwa wakacyjna  
SIERPIEŃ 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.
2. Ocena przebiegu prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
 
WRZESIEŃ 1. Realizacja zadań własnych Gminy Zebrzydowice w zakresie pomocy społecznej.
2. Informacja o pozyskanych środkach z funduszy strukturalnych i innych na realizację projektów gminnych.
3. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji do projektu budżetu na rok 2012.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.
 
PAŹDZIERNIK 1. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektów podatkowych na rok 2012.
2. Ocena wykorzystania mienia komunalnego gminy, dochodów z tytułu sprzedaży i dzierżawy oraz kosztów związanych z przejęciem nowych gruntów.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
 
LISTOPAD 1. Analiza wykonania budżetu gminy po trzech kwartałach 2011 roku.
2. Ocena przebiegu prac związanych z likwidacją i utylizacją azbestu oraz ograniczeniem niskiej emisji.
3. Informacja o realizacji i zaawansowaniu inwestycji, których zakończenie planowane jest jeszcze w roku 2011 oraz o wykonanych remontach dróg.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.
 
GRUDZIEŃ 1. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu budżetu na rok 2012.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2012.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
 

 
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Plan pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice na 2011 rok

MIESIĄC TEMAT
STYCZEŃ 1. Zapoznanie się Komisji z programami realizowanymi w ramach Gminnej Strategii Społecznej w 2011 roku ze szczególnym uwzględnieniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
LUTY 1.Omówienie przygotowania Klubów Sportowych do rozgrywek w 2011 roku oraz ocena działalności za 2010 rok.
2. Wysłuchanie informacji na temat bazy sportowej i rekreacyjnej, będącej własnością Gminy.
3. Plany rozbudowy bazy sportowej w Gminie.
4. Informacja Gminnej Rady Sportu nt. imprez sportowych planowanych w 2011 roku.
MARZEC 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie funkcjonowania Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2010.
2. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku: skala problemu, ilość osób, pomoc i opieka.
3. Formy opieki nad młodzieżą z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo.
KWIECIEŃ 1. Spotkanie z przedstawicielami wszystkich Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, działających na terenie Gminy Zebrzydowice, świadczących usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - zapoznanie z zakresem usług medycznych świadczonych dla mieszkańców gminy Zebrzydowice.
2. Ocena stanu zdrowia uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
3. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
MAJ 1. Podsumowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za poprzedni rok oraz zapoznanie Komisji z ofertą na wakacje.
2. Plany wzbogacenia (zmiany) oferty programowej gminnych instytucji kultury.
3. Wyłonienie osób do tytułu Zasłużonego Działacza Sportowego Gminy Zebrzydowice.
CZERWIEC 1. Spotkanie z Liderami programu "Przystanek szkoła" i "Przedszkolaki wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności", realizowanych z EFS POKL
2. Podsumowanie pierwszego okresu działalności w programie.
3. Wykorzystanie środków UE w dziedzinach znajdujących się w obszarze działalności Komisji.
4. Oferta turystyczna Gminy Zebrzydowice.
LIPIEC przerwa wakacyjna
SIERPIEŃ 1. Sprawozdanie dyrektorów szkół z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012.
2. Zapoznanie się Komisji z programem działania szkół w zakresie pracy pozalekcyjnej.
3. Wysłuchanie informacji o pracach remontowo-inwestycyjnych w gminnych placówkach oświatowych.
4. Informacja przedstawiciela Policji nt. kończących się wakacji oraz w/s bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły.
WRZESIEŃ 1. Spotkanie z przedstawicielami świetlic środowiskowych i zapoznanie się z ofertą programową dla dzieci i młodzieży korzystających z zajęć.
2. Spotkanie z przedstawicielami zespołów oraz instruktorami kół zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Zapoznanie się z ich bieżącą pracą oraz planami dalszej działalności.
3. Wyłonienie i zaopiniowanie kandydata do "Lauru Srebrnej Cieszynianki".
PAŹDZIERNIK 1. Promocja gminy - przdsięwzięcia, plany, oczekiwania.
2. Współpraca w ramach stowarzyszeń z innymi samorządami, w tym współpraca transgraniczna.
3. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2012 rok.
4. Zaopiniowanie propozycji podatkowych na 2012 rok.
LISTOPAD 1. Omówienie propozycji tematów do Planu Pracy Komisji na 2012 rok.
2. Wyłonienie osób do tytułu Zasłużonego Działacza Społecznego Gminy Zebrzydowice.
GRUDZIEŃ 1. Analiza budżetu Gminy na 2012 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na Kulturę, Oświatę, Zdrowie, Sport i Opiekę Społeczną.
2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2012 rok.

 
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Plan pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice na 2011 rok

MIESIĄC TEMAT ZAPROSZENI
STYCZEŃ Stan bezpieczeństwa w Gminie
- Działania Policji w 2010 roku i wyniki tych działań
- Działania Służb Granicznych w utrzymaniu bezpieczeństwa w strefie granicznej

Komendant Policji
Przedstawiciel Straży Granicznej
LUTY Działalność rolnicza w Gminie
- Pomoc fachowa udzielana rolnikom ze strony Urzędu Gminy
- Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Cieszyńska Kraina" i Lokalnej Grupy Rybackiej "Żabi Kraj" - wynikające korzyści dla mieszkańców Gminy
Działalność Weterynarii na rzecz mieszkańców Gminy

Referat PR
Przedstawiciel Grupy
Weterynarz
MARZEC Gospodarka komunalna
- Planowane remonty dróg
- Gospodarka odpadami
- Utrzymanie czystości i porządku w Gminie
- Stan utrzymania cmentarzy komunalnych


Referat GK

SKR
KWIECIEŃ Gospodarka wodno-ściekowa
- Przedstawienie działalności GZWiK
- Zamierzone działania na 2011 rok

GZWiK
MAJ Działalność OSP
- Informacja o wystąpionych pożarach i zagrożeniach w gminie w 2010 roku
- Kalkulacja kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (taryfa)
Komendant Gminny OSP
Komendanci jednostek
GZWiK
CZERWIEC Gminna Spółka Wodna
- Wyniki finansowe na koniec 2010 roku
- Wykonane prace w 2010 roku oraz plan zamierzeń w 2011 roku
- Działalność Koła Wędkarskiego

Przewodniczący GSW
Prezes Koła PZW
LIPIEC przerwa wakacyjna  
SIERPIEŃ Bezpieczna szkoła
- Podjęte działania w zakresie bezpieczeństwa na drogach i wokół obiektów szkolnych w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym
- Współpraca w ciągu roku szkolnego z Dyrektorami Szkół na wypadek różnych zagrożeń w szkołach

Komendant Policji

Dyrektorzy Szkół
WRZESIEŃ Gospodarka leśna
- Stan gospodarki leśnej na terenie Gminy. Zagrożenia chorobami i szkodnikami drzew leśnych. Wpływ na ochronę środowiska.
- Działalność Kół Łowieckich.

Nadleśnictwo

Przedstawiciele Kół
PAŹDZIERNIK - Akcja "ZIMA" - stan przygotowań
- Zapoznanie się i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2012 rok
-Wysunięcie wniosków do projektu budżetu na 2012 rok
Referat GD
LISTOPAD - Programy proekologiczne
- Gospodarka mieniem komunalnym
Referat GK
Referat PR
GRUDZIEŃ -Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok i zaopiniowanie.
-Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:31.12.2010 19:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:31.12.2010 19:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 102