UCHWAŁA NR III/15/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) , art.121, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) , po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2010 roku, Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie: 35 316 804,55 
  w tym:  
1) dochody bieżące w wysokości 28 684 748,60 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 6 632 055,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
   
2. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie: 36 940 634,60
  w tym:  
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 25 400 681,60 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11 539 953,00 zł
     
3. Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują:  
1) wydatki jednostek budżetowych 19 344 491,00 zł
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13 347 636,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 996 855,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące 1 362 444,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 457 422,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 891 324,60 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 345 000,00 zł
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 2. 

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  
     
  Deficyt budżetu Gminy w kwocie: 1 623 830,05 
  pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu w kwocie: 1 623 830,05 zł
     
2. Ustala się łączną kwotę przychodów z: 4 654 516,05 zł
a) kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie: 2 000 000,00 zł
b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie: 2 119 668,00 zł
c) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie: 21 600,00 zł
d) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie: 3 000,00 zł
e) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 510 248,05 zł
     
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 3 030 686,00 zł
a) spłat kredytów 1 863 000,00 zł
b) spłat pożyczek 1 152 686,00 zł
c) udzielenia pożyczek 15 000,00 zł
     
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2) celową w wysokości 163 622,00 zł
    z przeznaczeniem na:  
  a) wydatki bieżące:  
    - nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego 14 122,00 zł
    - Rady sołeckie 37 500,00 zł
    - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 62 000,00 zł
  b) wydatki inwestycyjne:  
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 500 000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 623 830,05 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 517 438 zł,

4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 2 119 668 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 500 000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

4) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

8) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

9) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty łącznej 15 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów.

§ 9. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 
  Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

 
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok


 
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu gminy Zebrzydowice na 2011 rok


 
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2011 rok


 
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2011 roku


 
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku


 
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku


 
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku


 
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2011 rok


 
  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu


 
  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2011 rok


 
  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej


 
  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2011 rok

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:31.12.2010 19:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:31.12.2010 19:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 228