UCHWAŁA NR III/14/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2016.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zebrzydowice na lata 2011-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


 
  Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

 
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań


 
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2015

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:31.12.2010 19:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:31.12.2010 19:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 206