UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) , Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy Zebrzydowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
  Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

 
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wykaz wydatków budżetu Gminy Zebrzydowice, które nie wygasają z upływem roku 2010 oraz ostateczny termin ich realizacji


 
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Plan Finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:31.12.2010 19:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:31.12.2010 19:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 151