UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) , art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.
 
Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 839 251,20 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 839 251,20 zł
Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 
1. Dochody po zmianie wynoszą 35 733 628,31 zł
2. Wydatki po zmianie wynoszą 38 216 422,76 zł
3. Deficyt po zmianie wynosi 2 482 794,45 zł
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:  
  zaciągnięcia pożyczek 1 146 824,00 zł  
  zaciągnięcia kredytu 1 357 570,45 zł  
4. Przychody po zmianie wynoszą 4 243 822,98 zł
  w tym: z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek 761 810,00 zł
  z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu 2 500 000,00 zł
  z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 471 414,00 zł
  z tytułu wolnych środków 510 598,98 zł
5. Rozchody po zmianie wynoszą 1 761 028,53 zł
  w tym: z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek 769 381,00 zł
  z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 966 647,53 zł
  z tytułu udzielenia pożyczek 25 000,00 zł

§ 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/323/10 z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok:

1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2010 r, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 r, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
  Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

 
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach


 
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2010 rok


 
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2010 rok


 
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku


 
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2010 rok


 
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dotacje z budżetu Gminy udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:31.12.2010 19:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:31.12.2010 19:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 180