UCHWAŁA Nr II/10/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: stanowiska gminy dot. objęcia opieką stomatologiczną mieszkańców Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
Rada Gminy Zebrzydowice wypełniając obowiązek władzy publicznej, wynikający z art. 68 ust. 3 i art. 69 Konstytucji RP, polegający na zapewnieniu szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku w zakresie ochrony zdrowia, a zarazem wyrażając zaniepokojenie narastającym problemem ochrony zdrowia wynikającym w szczególności z braku objęcia wspólnoty mieszkańców Gminy Zebrzydowice publiczną opieką stomatologiczną, uchwala:

§ 1. Wystąpić do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o objęcie opieką stomatologiczną mieszkańców Gminy Zebrzydowice i podpisanie kontraktu z działającym na terenie Gminy gabinetem stomatologicznym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: stanowiska gminy dot. objęcia opieką stomatologiczną mieszkańców Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2010 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2010 10:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 119