UCHWAŁA Nr II/9/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/395/10 z dnia 30 września 2010r. dot. ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XLII/395/10 z 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach w § 1 dodaje się punkt 3, w brzmieniu: 

„3. Ustala się dodatkowo 1 godzinę w tygodniu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, powyżej wymiaru zajęć, o którym mowa w punkcie 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/395/10 z dnia 30 września 2010r. dot. ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2010 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2010 10:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 117