UCHWAŁA Nr II/8/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Zebrzydowice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855), Rada Gminy Zebrzydowice postanawia:

§ 1. Gmina Zebrzydowice przystępuje do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, działającego na podstawie Statutu, będącego załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

 
Załącznik do Uchwały Nr II/8/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Zebrzydowice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2010 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2010 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 128