UCHWAŁA Nr II/6/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia diet dla radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Przyznać miesięczne diety: 

1. radnym nie pełniącym funkcji w radzie oraz zastępcom przewodniczących komisji w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100), 

2. przewodniczącym komisji rady gminy w wysokości 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), 

3. wiceprzewodniczącemu rady gminy w wysokości 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 

4. przewodniczącemu rady gminy w wysokości 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 

§ 2. 1. Ustalić, że kwoty wymienione w § 1 ulegają pomniejszeniu o 20 % za nieobecność radnego na sesji rady gminy i o 10% za nieobecność na posiedzeniu komisji rady przy założeniu, że obowiązkiem radnego jest obecność na posiedzeniach dwóch komisji w miesiącu, jeżeli jest członkiem więcej niż jednej komisji. 

2. Wysokość potrąceń nie może przekroczyć 40 % kwot, o których mowa w § 1. 

3. Dieta nie ulega zmniejszeniu w przypadku, kiedy nie przewidziano w planie pracy komisji posiedzenia komisji rewizyjnej w danym miesiącu a radny obecny był na posiedzeniu 1 komisji. 

4. Usprawiedliwia się nieobecność radnemu, który w dniu posiedzenia komisji lub sesji rady gminy był przez przewodniczącego rady gminy wydelegowany do wypełnienia obowiązków wynikających z funkcji radnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/25/06 Rady Gmny Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia diet dla radnych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: ustalenia diet dla radnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2010 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2010 10:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 168