UCHWAŁA Nr II/5/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Ustalić dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych dietę miesięczną w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/24/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2010 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2010 10:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 109