UCHWAŁA NR XLIII/399/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1.
 
Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 918 705,00 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1 106 176,00 zł
 
     Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. 
 
Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 306 418,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 284 818,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym o kwotę 21 600,00 zł
 
Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 118 947,00 zł
z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek o kwotę 118 947,00 zł

 
1. Dochody po zmianie wynoszą 36 430 221,71 zł
2. Wydatki po zmianie wynoszą 38 913 016,16 zł
3. Deficyt po zmianie wynosi 2 482 794,45 zł
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:  
  zaciągnięcia pożyczek 1 146 824,00 zł
  zaciągnięcia kredytów 1 357 570,45 zł
 
4. Przychody po zmianie wynoszą 4 243 822,98 zł
  w tym: z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek 761 810,00 zł
    z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu 2 500 000,00 zł
    z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 471 414,00 zł
    z tytułu wolnych środków 510 598,98 zł
 
5. Rozchody po zmianie wynoszą 1 761 028,53 zł
  w tym: z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek 769 381,00 zł
    z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 966 647,53 zł
    z tytułu udzielenia pożyczek 25 000,00 zł

§ 3. 

     Zmienić następujące załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/323/10 z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok:

  1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
  2. Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
  3. Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik nr 12 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2010 r, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.
  6. Załącznik nr 9 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
  7. Załącznik nr 13 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2010 r, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

     Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. 

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:17.11.2010 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:17.11.2010 15:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 102