UCHWAŁA NR XLII/393/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala: 

§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 30 364,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 30 364,00 zł
Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.    
 
1. Dochody po zmianie wynoszą   37 308 895,71 zł
2. Wydatki po zmianie wynoszą   39 979 161,16 zł
3. Deficyt po zmianie wynosi   2 670 265,45 zł
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:    
  - zaciągnięcia pożyczek 1 146 824,00 zł  
  - zaciągnięcia kredytów 1 415 441,45 zł  
4. Przychody po zmianie wynoszą   4 550 240,98 zł
  w tym: - z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek 783 410,00 zł
    - z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytów 2 784 818,00 zł
    - z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 471 414,00 zł
    - z tytułu wolnych środków 510 598,98 zł
5. Rozchody po zmianie wynoszą   1 879 975,53 zł
  w tym: - z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek 888 328,00 zł
    - z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 966 647,53 zł
    - z tytułu udzielenia pożyczek 25 000,00 zł

§ 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXXV/323/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok: 

  1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
  2. Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 
  3. Załącznik nr 12 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 
  4. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2010 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:05.10.2010 15:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:05.10.2010 15:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 101