UCHWAŁA NR XLI/380/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 214 721,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 322 721,00 zł
Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 108 000,00 zł
z tytułu zaciąganych na rynku krajowym pożyczek o kwotę 108 000,00 zł
 
1. Dochody po zmianie wynoszą 37 170 567,71 zł
2. Wydatki po zmianie wynoszą 39 840 833,16 zł
3. Deficyt po zmianie wynosi 2 670 265,45 zł
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:  
  zaciągnięcia pożyczek 1 146 824,00 zł
  zaciągnięcia kredytów 1 415 441,45 zł
 
4. Przychody po zmianie wynoszą 4 550 240,98 zł
  w tym: z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek 783 410,00 zł
    z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytów 2 784 818,00 zł
    z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych  
    z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 471 414,00 zł
    z tytułu wolnych środków 510 598,98 zł
 
5. Rozchody po zmianie wynoszą 1 879 975,53 zł  
  w tym: z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek 888 328,00 zł
    z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 966 647,53 zł
    z tytułu udzielenia pożyczek 25 000,00 zł

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/323/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok:

  1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  3. Załącznik nr 12 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2010 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:09.09.2010 15:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:09.09.2010 15:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 131