UCHWAŁA NR XL/370/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1 436 746,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1 436 746,00 zł
 
Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
 
1. Dochody po zmianie wynoszą   36 617 600,71 zł
2. Wydatki po zmianie wynoszą   39 179 866,16 zł
3. Deficyt po zmianie wynosi   2 562 265,45 zł
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:    
  zaciągnięcia pożyczek    1 146 824,00 zł
  zaciągnięcia kredytów    1 415 441,45 zł
4. Przychody po zmianie wynoszą   4 442 240,98 zł
  w tym: z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek   675 410,00 zł
  z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytów   2 784 818,00 zł
  z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych  
  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   471 414,00 zł
  z tytułu wolnych środków   510 598,98 zł
5. Rozchody po zmianie wynoszą   1 879 975,53 zł
  w tym: z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek   888 328,00 zł
  z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów   966 647,53 zł
  z tytułu udzielenia pożyczek   25 000,00 zł

§ 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/323/10 z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok:

  1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
  2. Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
  3. Załącznik nr 12 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
  4. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 
  5. Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 
  6. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2010 r, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.07.2010 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.07.2010 15:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 137