Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :
Samodzielny referent w wymiarze 1/2 etatu w Zespole Szkół w Zebrzydowicach

1. Wymagania niezbędne :
  1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów państwa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  2) kwalifikacje zawodowe :
    - wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań wymienionych w pkt 3 oraz staż pracy minimum 4 lata
    - wykształcenie wyższe w kierunku ekonomicznym lub administracyjnym i staż pracy co najmniej 2 lata,
  3) znajomość przepisów prawa z zakresu zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników samorządowych (Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych, akty wykonawcze),
  4) znajomość obsługi komputera , programów Excel, Word,
  5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
  6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta gospodarczego,
  7) nieposzlakowana opinia,
  8) gotowość podjęcia pracy od 1 września 2010 r.
 
2. Wymagania dodatkowe :
  wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, KPA, instrukcji kancelaryjnej,
  umiejętność pracy w zespole,
  odpowiedzialność, sumienność, kultura osobista.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
  Prowadzenie :
    - akt osobowych pracowników Zespołu Szkół w Zebrzydowicach,
    - gospodarki etatami,
    - kart urlopowych,
    - spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
    - ewidencji czasu pracy,
    - książki korespondencyjnej,
    - rejestru zwolnień lekarskich.
  Sporządzanie :
    - sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw kadrowych,
    - dokumentacji służącej sporządzaniu list płac,
 
4. Wymagane dokumenty :
  1) życiorys ( CV ) , z uwzględnieniem kariery zawodowej,
  2) list motywacyjny,
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
  4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  5) kwestionariusz osobowy (załącznik),  
  6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ,
  7) oświadczenia o :
    - pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
    - niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
    - posiadaniu obywatelstwa polskiego lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (określony w przepisach o służbie cywilnej) w przypadku posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów państwa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
    - posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
    - stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Zespole Szkół w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 55, 43-410 Zebrzydowice w terminie do 06 sierpnia 2010 r.( od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 ) lub pocztą na w/w adres z dopiskiem "Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ".

Aplikacje , które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół w Zebrzydowicach przy ulicy Kochanowskiego 55.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne , powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zmianami).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 4693481
 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Jolanta WAWRZYCZEK

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w wymiarze 1/2 etatu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.07.2010 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.07.2010 14:21

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 341