OGŁOSZENIE

Zespół Szkół w Kaczycach
im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce

Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :
Referent ds. płac i administracji , wymiar 0,5 etatu

Wymagania niezbędne

 1. Kwalifikacje : wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 2. Co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów państwa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych ( pakiet MS Office, program płacowy Qwark)
 2. Znajomość obsługi programu PŁATNIK
 3. Znajomość przepisów prawa z zakresu zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników samorządowych (Ustawa Katra Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych, akty wykonawcze)
 4. Znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 5. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców
 2. Przeliczanie wyrównań i podwyżek płac pracowników
 3. Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników
 4. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pracowników
 5. Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników oraz na potrzeby ZUS
 6. Sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 7. Sporządzanie rozliczeń z uzyskanych dochodów i pobranych zaliczek na podatek (PIT)
 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z przepisów prawa dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe, dofinansowania do wypoczynku , inne świadczenia pieniężne , pożyczki na cele mieszkaniowe)
 10. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły
 11. Współdziałanie w pracach związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego
 12. Pełnienie funkcji kasjera (wydawanie i rozliczanie czeków przyjmowanie wpłat gotówkowych , wpłaty gotówki do banku i pobieranie gotówki z banku , rozliczanie rachunków gotówkowych , sporządzanie raportów kasowych)

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy(świadectwa pracy lub zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu)
 5. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności np. zaświadczenia o odbytych kursach , szkoleniach (jeśli kandydat posiada)
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik)
 7. Oświadczenia o :
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (określony w przepisach o służbie cywilnej) w przypadku posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów państwa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół w Kaczycach ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce w terminie do 26.07.2010 r. (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)
Koperta powinna być opatrzona dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta w Zespole Szkół w Kaczycach"
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Kaczycach

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 4694222


 
Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach
 
mgr Janusz Sikora

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Kaczycach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. płac i administracji, wymiar 0,5 etatu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.07.2010 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.07.2010 08:00

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 501