UCHWAŁA NR XXXIX/361/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala: 

§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1 151 982,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1 151 982,00 zł
 
Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
 
§ 2.
Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 471 414,00 zł
z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 471 414,00 zł
 
Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 471 414,00 zł
z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 471 414,00 zł
 
1. Dochody po zmianie wynoszą 35 154 009,71 zł
2. Wydatki po zmianie wynoszą 37 716 275,16 zł
3. Deficyt po zmianie wynosi 2 562 265,45 zł
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:  
  - zaciągnięcia pożyczek 1 146 824,00 zł
  - zaciągnięcia kredytów 1 415 441,45 zł
 
4. Przychody po zmianie wynoszą 4 442 240,98 zł
  w tym:  
  - z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek 675 410,00 zł
  - z tytułu zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 471 414,00 zł
  - z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytów 2 784 818,00 zł
  - z tytułu wolnych środków 510 598, 98 zł
 
5. Rozchody po zmianie wynoszą 1 879 975,53 zł
  w tym:  
  - z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek 888 328,00 zł
  - z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 966 647,53 zł
  - z tytułu udzielenia pożyczek 25 000,00 zł

§ 3. Zmienić zapis § 8 w ust. 2 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/323/10 z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie: 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

2. kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 562 265,00 zł. 

3. kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 369 377,00 zł 

§ 4. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/323/10 z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok: 

  1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
  2. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2010 r, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
  3. Załącznik nr 4 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na sfinansowanie z tych dochodów w 2010 r, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
  4. Załącznik nr 9 - Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.06.2010 06:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.06.2010 07:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 124