UCHWAŁA NR XXXVIII/354/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1 151 982,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 2 118 964,00 zł
 
Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 966 982,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 966 982,00 zł
 
1. Dochody po zmianie wynoszą   33 733 919,60 zł
2. Wydatki po zmianie wynoszą   36 296 185,05 zł
3. Deficyt po zmianie wynosi   2 562 265,45 zł
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:    
  - zaciągnięcia pożyczek 675 410,00 zł  
  - zaciągnięcia kredytów 1 466 982,00 zł  
  - wolnych środków 419 873,45 zł  
       
4. Przychody po zmianie wynoszą:   4 442 240,98 zł
  w tym: - z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek 675 410,00 zł
    - z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytów 3 256 232,00 zł
    - z tytułu wolnych środków 510 598,98 zł
       
5. Rozchody po zmianie wynoszą:   1 879 975,53 zł
  w tym: - z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek 888 328,00 zł
    - z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 966 647,53 zł
    - z tytułu udzielenia pożyczek 25 000,00 zł

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/323/10 z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok:

  1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
  2. Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, który otzrymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
  3. Załącznik nr 12 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 
  4. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy 2010 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:11.05.2010 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:11.05.2010 13:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 131