UCHWAŁA NR XXXVII/341/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 26 757,41 zł
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 439 065,24 zł
Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 386 453,83 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 342 410,00 zł
- z tytułu wolnych środków o kwotę 44 043,83 zł
Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 25 854,00 zł
- z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek o kwotę 25 854,00 zł
 
1. Dochody po zmianie wynoszą   32 519 162,60 zł
2. Wydatki po zmianie wynoszą   34 114 446,05 zł
3. Deficyt po zmianie wynosi   1 595 283,45 zł
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:    
  zaciągnięcia pożyczek 675 410,00 zł  
  zaciągnięcia kredytów 500 000,00 zł  
  wolnych środków 419 873,45 zł  
4. Przychody po zmianie wynoszą   3 475 258,98 zł
  w tym: z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek   675 410,00 zł
  z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytów   2 289 250,00 zł
  z tytułu wolnych środków   510 598,98 zł
5. Rozchody po zmianie wynoszą   1 879 975,53 zł
  w tym: z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek   888 328,00 zł
  z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów   966 647,53 zł
  z tytułu udzielenia pożyczek   25 000,00 zł

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/323/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok:

  1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
  2. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy 2010 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
  3. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.04.2010 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.04.2010 14:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 107