UCHWAŁA NR XXXVI/329/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 512 415,00
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 539 615,00
Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 27 200,00
- z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek o kwotę 27 200,00 zł
 
1. Dochody po zmianie wynoszą   32 424 647,19
2. Wydatki po zmianie wynoszą   33 607 622,81
3. Deficyt po zmianie wynosi   1 182 975,62
  i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:    
  zaciągnięcia pożyczek 333 000,00 zł  
  zaciągnięcia kredytów 500 000,00 zł  
  wolnych środków 349 975,62 zł  
4. Przychody po zmianie wynoszą:   3 088 805,15
  w tym: z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczek 333 000,00 zł
    z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym kredytów 2 289 250,00 zł
    z tytułu wolnych środków 466 555,15 zł
5. Rozchody po zmianie wynoszą   1 905 829,53
  w tym: z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek 914 182,00 zł
    z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 966 647,53 zł
    z tytułu udzielenia pożyczek 25 000,00 zł

§ 3. 1. Zmienić zapis w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXV/323/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok, w sposób następujący:
- w tabeli w dz. 01010 - Rolnictwo i łowiectwo - zapis "wpływy z usług" otrzymuje brzmienie "wpływy z różnych opłat".

2. Zlikwidować załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXV/323/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXXV/323/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok:

  1. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  3. Załącznik nr 12 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy 2010 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:04.03.2010 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:04.03.2010 10:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 118