UCHWAŁA NR XXXV/323/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.121, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2009 roku, Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.
 
1.  Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 31 912 232,19 
  w tym:  
1)  dochody bieżące w wysokości 26 016 339,00 zł
2)  dochody majątkowe w wysokości 5 895 893,19 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2.  Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 33 068 007,81 
  w tym:  
1)  wydatki bieżące w łącznej wysokości 24 131 668,86 zł
2)  wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8 936 338,95 zł
3.  Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują:  
1)  wydatki jednostek budżetowych 19 028 681,00 zł
a)  wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 12 347 299,00 zł
b)  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 681 332,00 zł
2)  dotacje na zadania bieżące 1 108 297,00 zł
3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 499 880,00 zł
4)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 203 660,86 
a)  wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0,00 zł
b)  pozostałe wydatki bieżące 203 660,86 zł
5)  wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 291 200,00 
6)  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 2.
 
1.  Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  
  Deficyt budżetu Gminy w kwocie: 1 155 775,62 zł
  pokryty zostanie z:  
a)  kredytów w kwocie: 500 000,00 zł
b)  pożyczek w kwocie: 333 000,00 zł
c)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 322 775,62 zł
2.  Ustala się łączną kwotę przychodów z: 3 088 805,15 zł
a)  kredytów w kwocie (w tym na prefinansowanie 289 250,00): 2 289 250,00 zł
b)  pożyczek w kwocie: 333 000,00 zł
c)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 466 555,15 zł
3.  Ustala się łączną kwotę rozchodów: 1 933 029,53 zł
a)  spłat kredytów 966 647,53 zł
b)  spłat pożyczek 941 382,00 zł
c)  udzielenia pożyczek 25 000,00 zł
4.  Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera  
załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 3. Tworzy się rezerwy:
 
1)  ogólną w wysokości 105 000,00 zł
2)  celową w wysokości 370 850,00 zł
    z przeznaczeniem na:  
  a)  wydatki bieżące:  
    - nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego 12 850,00 zł
    - Rady sołeckie 35 000,00 zł
    - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 3 000,00 zł
    - współfinansowanie zadań remontowych w zakresie dróg z innymi jst 70 000,00 zł
    - dodatki wyrównawcze dla nauczycieli 15 000,00 zł
  b)  wydatki inwestycyjne:  
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł
    - współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg realizowane z innymi jst 185 000,00 zł
 
§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
 
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 
§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
§ 6. Ustala się:
 
1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
2) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
 
§ 7. Ustala się:
 
1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
 
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 
1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 000 000,00 zł.
2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 155 775,00 zł.
3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 466 475,00 zł.
4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 2 294 667,00 zł.
 
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 000 000,00 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie w granicach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykroczą poza rok budżetowy.
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 25 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów.

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice

 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.01.2010 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.01.2014 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 368