wersja do wydruku Piotr Gęsior 01.07.2009 12:40

SEKAP - informacja o wydawaniu bezpłatnego podpisu elektronicznego oraz o wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych

 

Bezpłatny niekwalifikowany podpis elektroniczny w ramach projektu SEKAP

Z dniem 01 lipca 2009 roku rozpoczynamy wydawanie niekwalifikowanego certyfikatu CC SEKAP. Certyfikat taki jest poświadczeniem tożsamości i umożliwia składanie podpisu elektronicznego.

1. Po co taki podpis?
  Podpis taki potrzebny jest do załatwiania spraw drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy e-Usług Publicznych (PeUP) SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Z wykorzystaniem tej platformy można załatwić elektronicznie sprawy w 54 urzędach województwa śląskiego (aktualnie do projektu SEKAP przyłączają się kolejne urzędy) w tym także w naszym urzędzie.
Podpis jest odpowiednikiem zwykłego podpisu. Jest niemożliwy do podrobienia, równocześnie łatwo go zweryfikować.
Posiadanie podpisu elektronicznego umożliwi załatwienie drogą elektroniczną wielu spraw bez konieczności każdorazowej wizyty w urzędzie.
Wniosek opatrzony podpisem CC SEKAP będzie honorowany tak jak podpis odręczny lub złożony przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
 
UWAGA !!!
Podpis CC SEKAP nie jest akceptowany przez urzędy lub instytucje nie biorące udziału w projekcie SEKAP (np. nie jest honorowany przez ZUS).
 
2. Gdzie można otrzymać podpis elektroniczny?
  Każdy mieszkaniec naszego województwa może wyposażyć się w podpis elektroniczny w jednym z uprawnionych urzędów/punktów rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP).
Punkt rejestracji CC SEKAP znajduje się między innymi w urzędzie Gminy Zebrzydowice. Punkt wydawania certyfikatów mieści się w siedzibie urzędu /I piętro, pokój nr 22/.
Certyfikaty wydawane są bezpłatnie. Certyfikaty wydawane są na 2 lata, na dostarczonym przez klientów nośniku.
Nośnikiem może być standardowy pendrive lub karta kryptograficzna wydana przez dostawcę podpisów kwalifikowanych.
 
3. Jakie czynności należy wykonać aby otrzymać certyfikat CC SEKAP ?
  1. Zainteresowany musi złożyć wniosek:
    - można to uczynić samodzielnie korzystając ze strony https://cc.sekap.pl (rejestrując się jako subskrybent i po zalogowaniu na konto subskrybenta tworząc wniosek z określeniem, do którego punktu rejestracji go kierujemy),
    - lub w czasie wizyty w punkcie rejestracji inspektor ds. rejestracji przygotuje taki wniosek.
  2. Osobiście zgłosić się do punktu rejestracji z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, na którym widnieje numer PESEL (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wydane po 1 lipca 1999r.) oraz z nośnikiem, na którym zostanie zapisany certyfikat CC SEKAP.
  3. Podczas tej wizyty Zainteresowany podpisze wniosek, inspektor ds. rejestracji dokona weryfikacji tożsamości i przygotuje umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych. Po podpisaniu umowy zostanie wygenerowany certyfikat CC SEKAP i zapisany na przyniesiony nośnik.
 
  UWAGA !!!
Subskrybent zobowiązany jest do zapoznania się z:
  1. Polityką Certyfikacji dla usług certyfikacyjnych Centrum Certyfikacji SEKAP;
  2. Regulaminem usług certyfikacyjnych Centrum Certyfikacji SEKAP
  Więcej informacji na ten temat można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej cc.sekap.pl w zakładce Repozytorium (LINK).
 

 

Jak rozpocząć korzystanie z Platformy e-Usług Publicznych SEKAP (www.sekap.pl)?

Aby możliwe było korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie (poprzez założenie bezpłatnej Skrzynki kontaktowej, a następnie logowanie się do niej) oraz posiadać podpis elektroniczny (niekwalifikowany CC SEKAP lub kwalifikowany).
 
Założenie bezpłatnej Skrzynki kontaktowej możliwe jest poprzez zarejestrowanie się na stronie http://www.sekap.pl. Poprzez tę stronę możliwe jest również logowanie się do systemu.
 
Aby rozpocząć załatwianie sprawy poprzez SEKAP, obywatel bądź przedsiębiorca musi zalogować się do Platformy e-Usług Publicznych. Aby zainicjować załatwianie sprawy elektronicznie potrzebne jest zazwyczaj dokonanie kilku czynności:
  - wybranie urzędu i usługi,
  - wypełnienie formularza elektronicznego (wniosku),
  - uiszczenie opłaty skarbowej oraz opłat administracyjnych,
  - spakowania dokumentów tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz wniosku z załącznikami,
  - podpisanie spakowanych dokumentów,
  - wysłanie dokumentów (e-paczki) do urzędu drogą elektroniczną.
Po dokonaniu wspomnianych czynności wysyłający otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Odbioru po czym nastąpi zainicjowanie sprawy u podmiotu związanego z realizacją danej e-usługi.
 
Dostępne formularze elektroniczne (wnioski) można wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy, na jeden z poniższych sposobów:
  - wypełnienie formularza elektronicznego (po zalogowaniu), wydrukowanie, własnoręczne podpisanie i złożenie osobiste w urzędzie;
  - wydrukowanie blankietu formularza (bez logowania), wypełnienie ręcznie, własnoręczne podpisanie i złożenie osobiste w urzędzie.
 
UWAGA !!!
1. Nie wszystkie sprawy można załatwić drogą elektroniczną. Część spraw, zgodnie z wymogami prawa, wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie (np. wyrobienie dowodu osobistego). Informacje takie zawarte są w opisie konkretnej usługi.
 
2. Dołączanie/dostarczanie dokumentów pełniących rolę załączników do wniosków:
  - dokumenty, na których ciąży rygor dostarczenia w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, zostaną uznane za ważne jedynie wówczas, gdy zostaną podpisane bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym przez notariusza lub przez wystawcę dokumentu.
  - dokumenty, które zgodnie z warunkami uczestnictwa należy dołączyć do wniosku w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, mogą być dołączone do wniosku elektronicznego w formie skanu.
  - w przypadku, gdy warunki uczestnictwa w mechanizmie nie nakładają rygoru złożenia dokumentów będących załącznikami do wniosku w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wnioskodawcę, wnioskodawca może również dołączyć te dokumenty do wniosku w formie skanu.
  - w innym przypadku, należy dostarczyć je w formie papierowej zgodnie z wymaganiami dla danego mechanizmu.


 


Minisłownik pojęć:

  • certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, wystawione przez centrum certyfikacji, które zawiera dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego
  • podpis elektroniczny - w myśl ustawy o podpisie elektronicznym, są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SEKAP - informacja o wydawaniu bezpłatnego podpisu elektronicznego oraz o wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.07.2009 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:12.12.2016 08:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 687