OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH
umowa o pracę na czas określony do 30.06.2010r.
z możliwością zmiany umowy na czas nieokreślony w trakcie zatrudnienia.

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

1. Wymagania niezbędne:
   a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
   b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
   d) nieposzlakowana opinia,
   e) co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,
   f) wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) -kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej,
   g) znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu pracy,
   h) gotowość podjęcia pracy od 1 lipca 2009r.
 
2. Wymagania dodatkowe:
   a) dyspozycyjność
   b) umiejętność samodzielnego organizowania pracy
   c) kreatywność, wysoka kultura osobista
   d) umiejętność kierowania zespołem pracowników
   e) prawo jazdy kat B
   f) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   a) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
   b) realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa,
   c) podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego itp.,
   d) organizacja usług opiekuńczych i doradztwa dla klientów socjalnych
   e) inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej
   f) opracowanie i realizacja uchwał, projektu budżetu działalności GOPS oraz przygotowanie informacji o jego przebiegu wykonania
   g) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy i innymi instytucjami w zakresie realizacji szeroko rozumianej polityki pomocy i opieki społecznej,
 
4. Wymagane dokumenty:
   1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
   2) list motywacyjny ,
   3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność
   4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
   5) kwestionariusz osobowy,( osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
   6) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie , oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,
( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
   7) kserokopia dowodu osobistego,
   8) inne posiadane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 
   W przypadku zakwalifikowania się do II etapu naboru na wolne stanowisko kierownicze, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna przedstawienie przez kandydata uzasadnienia przystąpienia do naboru wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju jednostki

      Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, lub Pocztą: na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Księdza Janusza 6 z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach." , w terminie do dnia 24.04.2009r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.
      W przypadku zatrudnienia , kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami

Zebrzydowice , dnia 27 marca 2009r.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko pracy: KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH (umowa o pracę na czas określony do 30.06.2010r. z możliwością ..)
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.03.2009 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.03.2009 12:38

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 250