Uchwała Nr XXV/220/08
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art.166, art.173, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 34 177 378,25zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37 756 525,37zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 3.
 
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 579 147,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.
2. Spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1 081 551,40 zł zostanie dokonana z wolnych środków oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.
3. Przychody budżetu w wysokości 4 660 698,20 zł, rozchody w wysokości 1 081 551,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
 
§ 4.
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
z przeznaczeniem na:
100.000,00 zł,  
2) celowe w wysokości 279 355,00 zł,  
  a) wydatki bieżące 44 355,00 zł,  
    - nagrody dla nauczycieli pozostające
do dyspozycji organu prowadzącego
- 11 355,00 zł    
    - Rady Sołeckie - 30 000,00 zł    
    - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 3 000,00 zł    
  b) wydatki majątkowe
z przeznaczeniem na:
235 000,00 zł  
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000,00 zł    
    - współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg realizowanych z innymi j.s.t - 185 000,00 zł    
 
§ 5.
 
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.
 
§ 6.
 
1. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7.
 
1. Plan przychodów i wydatków dla:
 
1) zakładu budżetowego: przychody - 1 864 000,00 zł,
    wydatki - 1 864 000,00 zł,
   
  zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 8.
 
1. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 834 947,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 159 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Dotacje z budżetu gminy na podstawie porozumień ( umów ) z innymi jednostkami sektora finansów publicznych na łączną kwotę 73 923,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 9.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 
1) przychody - 15 000,00 zł,
2) wydatki - 18 000,00 zł,
   
  zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 10.
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem, wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§ 11.
 
Ustalić zasady wykonywania budżetu:
1. Zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych jako dochody roku bieżącego.
3. Wskazać termin przekazania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
 
§ 12.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
 
§ 13.
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie:  uchwalenia budżetu Gminy  Zebrzydowice na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.01.2009 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.01.2009 14:09

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 304