WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
referent w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
Referat Budżetu i Finansów- Wymiar Podatku
w wymiarze: pełnym

1. Wymagania niezbędne:
 
    1) kwalifikacje zawodowe :
wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, lub wyższe, kierunek ekonomia lub pokrewne, prawo, administracja,
    2) posiadany co najmniej 2 letni staż pracy
    3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta
    4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
    1) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
    2) znajomość przepisów podatkowych i postępowania podatkowego w szczególności ustaw:
        ordynacja podatkowa
        o podatku i opłatach lokalnych
        o podatku leśnym
        podatku rolnym
    3) znajomość ustaw o finansach publicznych i samorządzie gminnym
    4) umiejętność posługiwania się Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
    5) umiejętność obsługi komputera
    6) umiejętność tworzenia aktów prawa miejscowego
 
    Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole, samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
    1) przygotowanie decyzji podatkowych( wymiar, zmiana , korekta wymiaru , prowadzenie postępowania odwoławczego),
    2) sprawdzanie poprawności złożonych deklaracji podatkowych,
    3) księgowanie podatków od osób prawnych ( od nieruchomości, rolny, leśny)
    4) egzekucja zaległości podatkowych
    5) rozliczanie zobowiązań podatkowych ( umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty),
    6) tworzenie projektów prawa podatkowego, sporządzanie sprawozdań i informacji
    7) kontrola podatkowa w terenie ( u podatnika)
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    1) list motywacyjny,
    2) życiorys - cv,
    3) kserokopie świadectw pracy,
    4) kserokopie świadectw , dyplomów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność,
    5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
    6) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk dostępny w Urzędzie Gminy Zebrzydowice- pok.nr 13 AB i 15)
    7) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
    8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
    9) oświadczenie kandydata, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym - referenta ,
    10) referencje ( w miarę posiadania),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 12.12.2008r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ), lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, Referat Budżetu i Finansów - Wymiar Podatku"

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowa-dzonego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ,ul. Ks. A. Janusza 6.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie .
( Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikch samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko pracy: referent w UG Zebrzydowice Referat Budżetu i Finansów- Wymiar Podatku w wymiarze: pełnym
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.11.2008 10:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.11.2008 10:00

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 209