WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

młodszy referent w Urzędzie Gminy Zebrzydowice -
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

na podstawie umowy o pracę na zastępstwo

1. Wymagania niezbędne:
 
    1) kwalifikacje zawodowe :
wykształcenie minimum średnie ogólne lub techniczne - kierunek administracja,
lub wyższe kierunek administracja , prawo , ekonomia lub pokrewne ,
    2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku mł. referenta ,
    3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
    4) nieposzlakowana opinia.
    5) gotowość podjęcia pracy od 01 grudnia 2008r.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
    1) umiejętność obsługi komputera , programu SEKAP
    2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym ,
    3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego ,
    4) znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy o sporcie kwalifikowanym, o kulturze fizycznej, ustawy prawo o stowarzyszeniach, bezpieczeństwie imprez masowych, działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 
    Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole , samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej .
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
    W zakresie pomocy materialnej dla uczniów:
 
        a) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
        b) przyjmowanie wniosków
        c) rozpoznawanie spraw
        d) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych
        e) sporządzanie list wypłat
        f) prowadzenie kartotek udzielania pomocy rzeczowej oraz zasiłków szkolnych
 
    w zakresie zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
 
        a) dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy
        b) prowadzenie i aktualizowanie rejestrów i kartotek stałych i czasowych mieszkańców gminy
        c) wydawanie zaświadczeń o dopełnieniu obowiązku meldunkowym
        d) wydawanie poświadczeń zameldowania
        e) prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców
        f) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
        g) sporządzanie wykazu osób zmarłych
        h) udzielanie informacji adresowych
        i) obsługa i aktualizacja zbioru danych
 
    z zakresu kultury fizycznej:
 
        a) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań
        b) koordynowanie działalności lokalnych instytucji i stowarzyszeń kultury fizycznej, turystyki i sportu na terenie Gminy
        c) koordynowanie i pomoc w organizowaniu imprez masowych, sportowych, w rozwijaniu różnorodnych form turystyki i rekreacji
        d) sprawowanie nadzoru w zakresie działalności lokalnych, instytucji oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
        e) nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją umów dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu.
        f) przygotowywanie projektów uchwał.
 
    Dodatkowo zastępstwo za nieobecnych pracowników w zakresie dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    1) życiorys (CV) ,
    2) list motywacyjny ,
    3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia świadectwa - dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów o wymienionych kierunkach, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata) ,
    5) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice) ,
    6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,
    8) oświadczenie kandydata o zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym - młodszego referenta .

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 17.11.2008 r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 , lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: "Nabór na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich". Prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowa-dzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ,ul. Ks. A. Janusza 6.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie .


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko pracy: młodszy referent w UG Zebrzydowice - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (umowa o pracę na zastępstwo)
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2008 19:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.10.2008 19:14

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 199