WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

inspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
- kontrola wewnętrzna oraz prowadzenie archiwum w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

1. Wymagania niezbędne:
 
    posiada obywatelstwo polskie,
    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych
    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie i posiada co najmniej 3 letni staż pracy
    nie jest karana z przestępstwo popełnione umyślnie
    cieszy się nieposzlakowaną opinią
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
    1) umiejętność obsługi komputera ,
    2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym ,
    3) znajomość postępowania administracyjnego i archiwizacji dokumentów
    4) wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ,
    5) znajomość ustawy z zakresu finansów publicznych i rachunkowości
    6) umiejętność sporządzania protokołów kontrolnych i formułowania zaleceń pokontrolnych
    7) posiadanie prawa jazdy kat. B
    8) posiadanie kwalifikacji w zakresie audytu lub kontroli wewnętrznej
    9) posiadanie kwalifikacji w zakresie prowadzenia archiwum
 
  Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole , samodzielności i kreatywności.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
    1. Dostosowanie systemu kontroli w gminie do aktualnych potrzeb i stanu prawnego oraz prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy , a w szczególności :
 
        1) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Wójta Gminy projektu rocznego planu kontroli ,
        2) prowadzenie kontroli zgodnie z planem ,
        3) sporządzanie protokołów i sprawozdań z kontroli ,
        4) opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych ,
        5) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych ,
        6) prowadzenie akt kontroli wewnętrznej ,
        7) doskonalenie opracowanego modelu kontroli i dostosowywanie go do aktualnego stanu prawnego .
 
    2. W zakresie prowadzenia archiwum Urzędu Gminy:
 
        1) przyjmowanie i przechowywanie akt powstałych w komórkach organizacyjnych
        2) przechowywanie akt powstałych w zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych gminy
        3) sprawowanie nadzoru nad poprawnością stosowania klasyfikacji archiwalnej
        4) przygotowywanie akt do archiwizacji
        5) opracowywanie dokumentacji dla potrzeb ZUS- sporządzanie korekt zaświadczeń ZUS Rp-7 dotyczących pracowników zlikwidowanych gminnych jednostek , które znajdują się w archiwum Urzędu Gminy.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
    2) list motywacyjny ,
    3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów o wymienionych kierunkach , potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata) ,
    4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż ,
    5) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
    6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,
    8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na określonym stanowisku.
    9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 
  W przypadku wybranej osoby potrzebne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 25 sierpnia 2008r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 14.30 , lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: Nabór na stanowisko inspektora (kontrola wewnętrzna) w Urzędzie Gminy Zebrzydowice. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowa-dzonego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ,ul. Ks. A. Janusza 6.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej( testu) oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie .
Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikch samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - kontrola wewnętrzna oraz prowadzenie archiwum
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:07.08.2008 19:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:07.08.2008 19:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 154