WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Referent w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
Referat Finansów i Budżetu Gminy
w wymiarze: pełnym

1. Wymagania niezbędne:
 
    1) kwalifikacje zawodowe :
wykształcenie wyższe ewentualnie średnie; ekonomiczne, lub pokrewne
    2) posiadany co najmniej 2 letni staż pracy
    3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta
    4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
    5) referencje, o ile kandydat posiada.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
    wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
    wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, KPA, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o pracownikach samorządowych
    umiejętność obsługi komputera, znajomość programów Excel, Word, oraz programów finansowo-księgowych i płacowych
    umiejętność pracy w zespole
    odpowiedzialność, sumienność
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
    naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, sporządzanie list płac, list zasiłkowych
    sporządzanie list płac z tytułu umów- zlecenia, umów o dzieło i innych
    rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji(DRA,RCA,RZA,RMUA) i przekazywanie ich w formie elektronicznej do ZUS
    rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-4R, PIT 8AR)
    rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń
    przygotowywanie przelewów z wypłat
    rozliczanie roczne pracowników - sporządzanie deklaracji (PIT-11,PIT-40,PIT-R)
    prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
    prowadzenie kartotek zasiłkowych ZUS
    wystawianie zaświadczeń o zarobkach
    prowadzenie księgowości dla budżetu gminy- JST
    księgowanie dochodów budżetowych jednostki Urzędu Gminy
    księgowanie PKZP, rozliczanie i prowadzenie kartotek
    sporządzanie sprawozdań zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości.
    inne prace wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku pracy w referacie.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    1) list motywacyjny,
    2) życiorys - cv
    3) kserokopie świadectw pracy,
    4) kserokopie świadectw , dyplomów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność
    5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
    6) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk dostępny w Urzędzie Gminy Zebrzydowice- pok.nr 15)
    7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
    8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym - referenta.
    2) referencje ( w miarę posiadania)

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 10.06.2008r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, Referat Finansów i Budżetu Gminy"

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowa-dzonego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ,ul. Ks. A. Janusza 6.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
( Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego).

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikch samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko referenta w UG Zebrzydowice Referat Finansów i Budżetu Gminy w pełnym wymiarze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.05.2008 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.05.2008 11:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 193