WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

młodszy referent w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
w wymiarze: pełnym

1. Wymagania niezbędne:
 
    1) kwalifikacje zawodowe:
wykształcenie wyższe lub średnie : informatyka, administracja, prawo, ekonomia lub pokrewne
    2) ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych
    3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta
    4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
    umiejętność obsługi komputera ,
    znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
    znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
    wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, Kpa, instrukcji kancelaryjnej, ustawy pracownikach samorządowych
    umiejętność obsługi komputera, znajomość programów Word, Excel, mile widziana podstawowa znajomość obsługi systemu obiegu dokumentów FINN w ramach programu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej-SEKAP.
    umiejętność obsługi faxu, ksera, skanera
    umiejętność redagowania pism
 
  Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole, samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
    obsługa sekretariatu
    obsługa kancelarii głównej
    współpraca z referatami w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji
    przyjmowanie korespondencji w systemie elektronicznym i papierowym
    wprowadzanie korespondencji do systemu elektronicznego
    wysyłanie korespondencji w systemie elektronicznym i papierowym
    skanowanie dokumentów, pism
    prowadzenie rejestru wydanych dla mieszkańców certyfikatów podpisów elektronicznych
    inne prace wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku pracy i w referacie.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    1) list motywacyjny,
    2) życiorys - cv
    3) kserokopie świadectw pracy,(o ile kandydat posiada)
    4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność
    5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
    6) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice)
    7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
    8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym - młodszego referenta .
    10) referencje ( w miarę posiadania)

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 26 maja 2008r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: "Nabór na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, Kancelaria główna- sekretariat".

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowa-dzonego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ,ul. Ks. A. Janusza 6.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
( Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego).

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikch samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko młodszego referenta w UG Zebrzydowice Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w pełnym wymiarze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:12.05.2008 16:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:12.05.2008 16:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 273