WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
w Zebrzydowicach:

wymiar czasu pracy: pełny
rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę lub mianowanie

1. Wymagania wobec kandydata:
 
    1) obywatelstwo polskie
    2) wykształcenie wyższe , magisterskie o kierunku prawo lub administracja
    3) co najmniej 15 letni staż pracy w administracji publicznej, w tym 3 lata w administracji samorządowej, na samodzielnym stanowisku Kierownika USC lub Zastępcy
    4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
    5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
    6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
    7) nieposzlakowana opinia
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
    1) dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania PB_USC- ,,Komputerowy system rejestracji aktów stanu cywilnego".
    2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wykonawczych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imion i nazwisk, prawa cywilnego i administracyjnego, wiedza w zakresie ustawy o samorządzie gminnym.
    3) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
    4) odpowiedzialność , obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
    5) prawo jazdy kat. B
 
  Od kandydata oczekujemy samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
         -  rejestracja aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów,
         -  wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
         -  przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze nazwiska, uznaniu dziecka, zmianie imion dziecka, powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
         -  prowadzenie spraw związanych z zawarcie małżeństw w kraju i za granicą,
         -  wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
         -  wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcie małżeństwa za granicą,
         -  wydawanie zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego,
         -  dokonywanie transkrypcji aktów zagranicznych,
         -  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach aktów stanu cywilnego,
         -  organizowanie okolicznościowych uroczystości,
         -  prowadzenie ceremonii związanych z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
         -  orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk , ustalaniu pisowni imion i nazwisk, dostosowanie pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej,
         -  prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego
         -  współdziałanie z organizacjami rządowej administracji ogólnej
         -  przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań
         -  inne prace zlecone przez Wójta Gminy
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    1) list motywacyjny
    2) życiorys CV
    3) kopia dowodu osobistego
    4) dokumenty potwierdzające wykształcenie
    5) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy
    6) kwestionariusz osobowy ( dostępny w kadrach UG)
    7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
    8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
    9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku - kierownika USC
    10) kserokopia prawa jazdy
    11) kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 
5. Sposób i termin składania ofert:

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice p .nr 22 ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 05.05.2008 r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko kierownika USC w Gminie Zebrzydowice".(przy dokumentach wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Rozstrzygnięcie konkursu nie rodzi po stronie osoby, która pragnie zostać zatrudniona roszczenia o nawiązanie stosunku pracy do czasu powołania jej na wniosek Wójta przez Radę Gminy.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.04.2008 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.04.2008 12:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 202