Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Zebrzydowice.
 2. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie każdorazowo w planie wydatków GFOŚiGW na dany rok budżetowy oraz uzyskanego dofinansowania przez WFOŚiGW na ten cel.
 3. Zatwierdzony regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały oraz w następnych latach, do czasu jego zmiany przez Wójta Gminy Zebrzydowice.
 4. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Zebrzydowice (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż itp.) i poniosła koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. O dofinansowanie, o którym mowa w pkt 4, może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w całości lub części, w której właścicielami są osoby fizyczne.

Postanowienia szczegółowe

§ 2

 1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych płaskich lub falistych) usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
 2. Ustala się , że wysokość dofinansowania z WFOŚiGW wynosi 1200,00 zł za 1 tonę usuniętych wyrobów zawierających azbest. Kwota ta obejmuje również koszty transportu i składowania tych odpadów na uprawnionym składowisku odpadów.
 3. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW może wynieść 100 % kosztów poniesionych przez inwestora, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków.
 4. Ustala się, że wysokość dofinansowania z GFOŚiGW wynosi max 50 % kosztów poniesionych przez inwestora lecz nie więcej niż 1000,00 zł.
  Kwota ta obejmuje również koszty transportu i składowania tych odpadów na uprawnionym składowisku odpadów.
 5. Dofinansowania nie otrzymują te osóby fizyczne, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, do których mają tytuł prawny i nie posiadają w tym zakresie dokumentacji o której mowa w § 5 .

§ 3

 1. Ankiety - deklaracje o dofinansowanie zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco u sołtysów i w Urzędzie Gminy .
 2. Ankiety-deklaracje, po stwierdzeniu ich kompletności oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, rozpatrywane są w miesiącu styczniu przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Zebrzydowice, wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.
 3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
 4. Pracami komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Wójta Gminy Zebrzydowice.
 5. Komisja sporządza ze swych czynności protokół i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice
 6. Na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzane są zbiorczy Wnioseki o dofinansowanie z WFOŚiGW lub GFOŚiGW .

§ 4

 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
 2. a) demontaż płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych stosowanych w budownictwie przez przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wydaną przez Starostę Cieszyńskiego;
  b) przedłożenie "informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania" lub "informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone", o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Wymagania formalne

§ 5

 1. Dla uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW , o którym mowa w § 2 pkt 2, właściciele nieruchomości wini złożyć :
  a) ankietę deklarację w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego o konieczności usunięcia wyrobu azbestowego a w roku 2008 do 31 marca;
  Po uzyskaniu przez gminę promesy o dofinansowaniu należy złożyć następujące dokumenty
  b) kartę przekazania odpadu na uprawnione składowisko;
  c) kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", za transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (oryginał dokumentu należy przy podpisywaniu umowy przedłożyć do skasowania, tzn. opieczętowania do wysokości przyznanego dofinansowania);
  d) kserokopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty;
  e) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu);
 2. Dla uzyskania dofinansowania GFOŚiGW , o którym mowa w § 2 pkt 4, należy złożyć wniosek w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego wraz z następującymi załącznikami:
  a) złożyć ankietę deklarację w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego o konieczności usunięcia wyrobu azbestowego, a w roku 2008 do dnia 31marca;
  b) kartę przekazania odpadu na uprawnione składowisko;
  c) kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", za transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (oryginał dokumentu należy przy podpisywaniu umowy przedłożyć do skasowania, tzn. opieczętowania do wysokości przyznanego dofinansowania);
  d) kserokopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty;
  e) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu);

  Ankieta - deklaracja jest dostępna w Referacie Gospodarki Komunalnej pok. 35. u sołtysów oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy .

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ANKIETA + Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze WFOŚiGW oraz środków GFOŚiGW
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.03.2008 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.08.2013 07:40

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 452