Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
ogłasza przyjęcie na wolne stanowisko pracy :

PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH (1/2 ETATU)

PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH (1/2 ETATU).

1. Wymagania niezbędne:
  1) Obywatelstwo polskie;
  2) Kwalifikacje zawodowe:
    a) wykształcenie wyższe - na kierunku praca socjalna;
    b) wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
      - pedagogika,
      - pedagogika specjalna,
      - politologia,
      - polityka społeczna,
      - psychologia,
      - socjologia,
      - nauki o rodzinie.
  1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
  2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
  3) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
2. Wymagania dodatkowe:
  1) znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
  2) prawo jazdy kategorii B;
  3) znajomość obsługi komputera.
 
3. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
  2) list motywacyjny;
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie;
  4) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach);
  5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  7) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 14 grudnia2007r. w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:30 do 15:30) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach z dopiskiem "Wolne stanowisko pracownika socjalnego GOPS w Zebrzydowicach"

Zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny nastąpi z dniem 01 stycznia 2008r.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).


 
K I E R O W N I K
Anna Szeliga

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Kierownik GOPS w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH (1/2 ETATU)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:04.12.2007 15:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:04.12.2007 15:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 159