Zebrzydowice,dnia 11 października 2007 r.

KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH

1. Wymagania niezbędne:
 
    1) obywatelstwo polskie
    2) kwalifikacje zawodowe :
        a) wykształcenie wyższe w specjalności : inżynieria ochrony środowiska lub pokrewne oraz
        b) co najmniej 5-letni staż pracy ,
    3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
    4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika
    5) kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
    6) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
    1) kandydat posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach , o których mowa w art. 1 i art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. a-e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami) oraz
    2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z gospodarką wodno - ściekową ,
    3) znajomość zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych, zarządzania,
    4) posiadanie prawo jazdy kat. B,
    5) gotowość podjęcia pracy - termin do uzgodnienia
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.;
 
    1) utrzymywanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody i sieci wodociągowej,
    2) utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej sieci i przepompowni kanalizacji sanitarnej , oczyszczalni ścieków i zlewni ścieków
    3) właściwą organizację, jakość i dyscyplinę pracy podległych komórek organizacyjnych ,
    4) zapewnienie załodze bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpieczeństwo PPOŻ ,
    5) techniczny nadzór nad jakością obsługi klienta,
    6) udział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy , budowy nowych i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ,
    7) realizację planów remontów i inwestycji,
    8) zaopatrzenie Zakładu w niezbędną ilość materiałów technicznych,
    9) kierowanie i bezpośredni nadzór nad podległymi sobie pracownikami,
    10) wnioskowanie o nagradzaniu i karaniu pracowników
    11) zgłaszanie potrzeb w zakresie wielkości zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych,
    12) inicjowanie, organizowanie oraz koordynacja wszystkich przedsięwzięć mających na celu zapobiegania zagrożeń życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków BHP i PPOŻ ,
    13) określanie obowiązków i uprawnień pracowników ,
    14) nadzór nad efektywnością procesów, określanie terminów przeglądów,
    15) zapewnienie środków niezbędnych / w tym środków chemicznych / do eksploatacji urządzeń
    16) ustalanie częstotliwości i metod sprawdzania urządzeń kontrolno-pomiarowych,
    17) przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach i sytuacjach awaryjnych ,
    18) wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wod-kan,
    19) wykonywanie innych czynności wyżej nie wymienionych a wynikających z charakteru pracy, kompetencji służbowych lub poleceń służbowych i instrukcji
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
    2) list motywacyjny ,
    3) dokumenty potwierdzające wykształcenie , w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,
    4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
    5) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Zebrzydowice) ,
    6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,
    8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych ,
    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 34 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001r. nr 86 , poz. 953) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
    10) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 05 listopada 2007 r. w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (od poniedziałku do piątku w godz.od 7.30 do 15.30) lub pocztą na adres Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dopiskiem: Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji . Aplikacje, które wpłyną do GZWIK po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ,ul. Ks. A. Janusza 6, II piętro.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikch samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami


 
K I E R O W N I K
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Kierownika GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:11.10.2007 15:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:11.10.2007 15:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 676