Zarządzanie Nr 0151-V/31/54/07

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok

Na podst. art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 55.601,00 zł
w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 55.601,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 55.601,00 zł
1. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 55.601,00 zł
  wydatki bieżące - 55.601,00 zł    
  w tym: wynagrodzenia i pochodne - 35.406,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     25.592.810,02 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.555.872,92 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 4.760,00 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 4.760,00 zł
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu na 2007 rok
 
1. Zwiększyć w dochodach budżetu gminy
 
w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 55.601,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.113,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 561,00 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.732,00 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.545,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 16.650,00 zł
 
3. Dokonać przesunięć w wydatkach
 
w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 4.760,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.760,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać podział rezerwy ogólnej:
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 17.000,00 zł
 
na dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 17.000,00 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.08.2007 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.08.2007 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 65