Zarządzenie Nr 0151-V/29/51/07

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok

Na podst.art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(jedn. tekst Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 249 poz.2104 ze zmianami).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 275,00 zł
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 275,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 275,00 zł
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 275,00 zł
  wydatki bieżące - 275,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     25.537.209,02 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.500.271,92 zł
   
 
§ 3
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu
 
1. Zwiekszyć w dochodach
 
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami o kwotę 275,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
 
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 220,00 zł
  § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 55,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne    
  zmniejszyć    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 650,00 zł
  zwiększyć    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 650,00 zł
 
2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    
  zmniejszyć    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł
  zwiększyć    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł
 
3. w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg    
  zmniejszyć    
  § 4260 - Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł
  zwiększyć    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 5.500,00 zł
 
na dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 3.000,00 zł
 
  dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 2.500,00 zł

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.08.2007 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.08.2007 14:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 64