Zarządzenie Nr 0151-V/29/50/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie : układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr VIII/64/07 z dnia 28 czerwca 2007r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr. 249 poz. 2104 ze zmianami)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy :

1. w dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    
  § 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 50.000,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 78.044,00 zł
 
3. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.000,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy:
 
1. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 78.044,00 zł
 
2. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    
  § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 7.000,00 zł
 
§ 3
 
Zmniejszyć w wydatkach budżetu gminy:
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne    
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 100.000,00 zł
 
§ 4
 
Zmniejszyć w przychodach budżetu gminy:
 
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 150.000,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach:
 
1. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  Zmniejszyć: § 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.911,00 zł
 
  Zwiększyć: § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 13.911,00 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr VIII/64/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.08.2007 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.08.2007 14:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 52