Zarządzenie Nr 01515-V/27/47/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.

Na podst. art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) art. 188 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 80.167,00 zł
1. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących    
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 16.274,00 zł
 
2. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących    
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 63.893,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 80.167,00 zł
1. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalności o kwotę 16.274,00 zł
  wydatki bieżące - 16.274,00 zł    
 
2. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 63.893,00 zł
  wydatki bieżące - 63.893,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     25.401.890,02 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.514.952,92 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć - wydatki bieżące o kwotę 624,20 zł
  zwiększyć - wydatki majątkowe o kwotę 624,20 zł
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu
 
1. Zwiększyć w dochodach budżetu gminy
 
  1) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalność    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 16.274,00 zł
 
  2) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 63.893,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
  1) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalność    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 16.274,00 zł
 
  2) w dz. 852 - pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 - Świadczenia społeczna o kwotę 63.893,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4307 - Zakup usług o kwotę 197,36 zł
  zwiększyć § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 197,36 zł
 
2. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 120,00 zł
  zwiększyć § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 120,00 zł
 
§ 6
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej i celowej:
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 2.050,00 zł
 
na dz. 750 - Administracja publiczna    
  1. rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 50,00 zł
 
  2. rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.000,00 zł

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.08.2007 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.08.2007 14:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 56