Nabór na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza nabór w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
na wolne stanowisko pracy
referenta ds. podatkowych - Referat Budżetu i Finansów - 1/2 etatu
na czas określony do 30.06.2008r.
(z możliwością przedłużenia)

1. Wymagania niezbędne:
 
    1) kwalifikacje zawodowe:
wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe, kierunek ekonomia lub pokrewne, prawo, administracja
    2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
    3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
    4) nieposzlakowana opinia
 
2. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
    2) znajomość przepisów podatkowych i postępowania podatkowego w szczególności ustaw:
         -  Ordynacja podatkowa,
         -  o podatku i opłatach lokalnych,
         -  o podatku leśnym,
         -  o podatku rolnym,
         -  o finansach publicznych,
    3) znajomość ustawy o samorządzie gminnym
    4) umiejętność posługiwania się Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
    5) umiejętność obsługi komputera
    6) umiejętność tworzenia aktów prawa miejscowego
    7) prawo jazdy kat. B
 
Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole, samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
 
    1) przygotowanie decyzji podatkowych (wymiar, zmiana, korekta wymiaru, prowadzenie postępowania odwoławczego)
    2) czynności sprawdzające dotyczące deklaracji podatkowych
    3) księgowanie podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)
    4) egzekucja zaległości podatkowych
    5) rozliczanie zobowiązań podatkowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
    6) tworzenie projektów prawa podatkowego
    7) kontrole podatkowe w terenie (u podatnika)
 
4. Wymagane dokumenty
 
    1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
    2) list motywacyjny
    3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (w miarę posiadania kserokopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzone za zgodność z oryginałem)
    4) kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej
    5) kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (do pobrania w UG pok 13AB)
    6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
    8) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Księdza Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 16.08 2007 r., w godzinach pracy Urzędu, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: nabór na stanowisko referenta w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wyniku przeprowadzonego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Księdza Janusza 6 ( na parterze)

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)"

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. podatkowych -Referat Budżetu i Finansów - 1/2 etatu na czas określony do 30.06.2008r. (z możliwością przed
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.08.2007 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.08.2007 11:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 127