Zarządzenie Nr 0151-V/24/42/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok

Na podst. art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać podziału rezerwy celowej i ogólnej:

z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 160.000,00 zł
 
na dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie    
  § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 160.000,00 zł
 
§ 2
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł
 
w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  zmniejszyć § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 2.000,00 zł
 
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14,78 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.985,22 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 65